Program gospodarki niskoemisyjnej


Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i czemu ma służyć to opracowanie?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem, który pomaga gminom w pozyskiwaniu środków pieniężnych z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dofinasowane mogą być działania dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii (panele solarne, ogniwa fotowoltaiczne) oraz wszelkie inwestycje dążące do zwiększenia efektywności energetycznej i tym samym do poprawy jakości powietrza. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń takich jak dwutlenek węgla, czy pył zawieszony prowadzi do zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy. PGN obejmuje swoimi działaniami wszystkie sektory życia i rozwoju gminy tj. sektor budynków mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, budynków komunalnych, usługowych, czy produkcyjnych, sektor przemysłu, rozwój linii technologicznych, transportu oraz sektor oświetlenia publicznego.

Wsparcie finansowe kierowane jest zarówno do gmin, jak również do osób fizycznych, czy przedsiębiorców.

Na podstawie jakich dokumentów realizowany jest plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizowany jest zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawartymi w „Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz Poradnikiem „Jak opracować plan na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.

Jakie działania towarzyszą opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Działania towarzyszące opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mogą obejmować szereg elementów i projektów niestandardowych, dostosowanych do oczekiwań i uwarunkowań gminy lub miasta, takich jak:

  • aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym aktualizacje bazy danych zgodnie z założonymi zasadami raportowania i monitoringu,
  • realizacja obowiązku upublicznienia informacji zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, promocja, oraz informacja w tym zakresie,li>
  • przeprowadzenie ankietyzacji mieszkańców gminy, potencjalnych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: osób fizycznych, czy przedsiębiorców,
  • przeprowadzenie spotkań informacyjnych z interesariuszami w gminie lub mieście,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy lub miasta w zakresie poprawy efektywności energetycznej, możliwości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy lub miasta w zakresie funkcjonowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym aktualizacji baz danych,
  • sporządzenie, jeśli to wymagane, prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jak przebiega procedura uchwalania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Jednym z wymagań dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest jego aktualność. Rada Miasta lub Rada Gminy po pozytywnym zaakceptowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) uchwala PGN. Przed podjęciem uchwały PGN poddawany jest procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyrażają swoją opinię na temat PGN, w tym opinię na temat działań w nim zaplanowanych. Obowiązujący PGN jest dokumentem „nieskończonym”, co oznacza, iż można wprowadzać w nim zmiany, dodawać nowe, nieprzewidziane w momencie uchwalenia PGN inwestycje. Każdorazowo po wprowadzeniu nowych działań, PGN poddawany jest ocenie oddziaływania na środowisko oraz opiniowaniu przez WFOŚiGW.

W jaki sposób mieszkańcy mogą angażować się w tworzenie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje swoimi działaniami najważniejsze sektory funkcjonujące w gminie (przemysł, transport, mieszkalnictwo), zatem każdy obywatel może stać się interesariuszem PGN. Mieszkańcy mają dwie drogi do uzyskania dofinasowania na zaplanowane działania związane z tematyka PGN, tj. termomodernizację poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, bądź wymianę przestarzałego źródła ciepła. Jedną z nich jest zgłoszenie się do gminy, do powołanego kierownika projektu z prośbą o pomoc w pośredniczeniu pozyskania źródła dofinasowania, bądź chęcią wzięcia udziału w projektach, w których uczestniczy gmina. Drugą drogą jest bezpośrednie złożenie wniosku do odpowiedniego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęcie drugiej ścieżki może skutkować koniecznością aktualizacji PGN i przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko.


Copyright 2017 © Budplan Sp. z o.o.

Budplan Sp. z o.o. | tel. 22 870 42 74 | mail: kontakt@budplan.net | ul. Kordeckiego 20 | 04–327 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 5271107422