Blog

Aktualności firmy Budplan

Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy

W czerwcu 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której zapisy dotyczą również wycinki drzew na działce należącej do osób fizycznych. Jeśli więc planujesz usunięcie drzewa lub krzewów na swojej posesji, sprawdź, jakie obostrzenia Cię obowiązują. Dynamicznie zmieniające się prawo Ustawa o ochronie przyrody w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeszła bardzo istotne Read more about Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy[…]

Planowanie zabudowy działki budowlanej

Zasada dobrego sąsiedztwa

Dobre sąsiedztwo stanowi jeden z pięciu warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem w przypadku braku planu miejscowego jest ono również pośrednim warunkiem do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Musi być spełnione zarówno dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu na działce dotychczas niezabudowanej, jak również w przypadku planowanej przebudowy lub rozbudowy. W praktyce Read more about Zasada dobrego sąsiedztwa[…]

dokomenty budowa

Konflikty przestrzenne – z czego wynikają, jak im zapobiegać?

Zadaniem planowania przestrzennego określenie zasad zagospodarowania terenów miast i gmin na wybrane cele w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia ono rozwój przestrzeni zapobiegając chaosowi inwestycyjnemu, uwzględnia dobro i potrzeby użytkowników, realizując zadania społeczne i gospodarcze. Dokumenty planistyczne wyznaczają ramy dla rozwoju gospodarki przestrzennej gminy i określają kierunki jej rozwoju. Miejscowy plan Read more about Konflikty przestrzenne – z czego wynikają, jak im zapobiegać?[…]

dokumenty

Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?

Jeśli planujesz zakup czy też sprzedaż działki, budowę domu lub innego budynku albo chcesz przekwalifikować działkę rolną na budowlaną, musisz zapoznać się z dokumentami planistycznymi danej gminy. Dla tych, którzy posiadają niewielką wiedzę na temat studium zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, przygotowaliśmy krótki przewodnik zawierający najważniejsze informacje o tych dokumentach. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Read more about Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?[…]

zagospodarowanie przestrzenne

Czym jest planowanie przestrzenne?

Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej realizowane jest w Polsce na kilku szczeblach: krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Opracowania planistyczne Read more about Czym jest planowanie przestrzenne?[…]

ochrona środowiska

Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści

Ochrona środowiska, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., stanowi jedno z podstawowych zadań własnych gminy służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Poprzez ochronę środowiska, zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przewracanie równowagi biologicznej. Oznacza to, Read more about Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści[…]