Blog

Aktualności firmy Budplan

plany

Zależności między planem zagospodarowania przestrzennego a studium

Studium stanowi akt wewnętrzny wiążący gminę do przestrzegania jego zapisów podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Owa zależność między dokumentami planistycznymi wynika z zapisów art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że plany miejscowe nie mogą naruszać ustaleń studium. Tymczasem zdarzają się jednostkowe przypadki, kiedy to zachodzi brak zgodności planu zagospodarowania przestrzennego Read more about Zależności między planem zagospodarowania przestrzennego a studium[…]

kierunki zagospodarowania przestrzennego

Jakie zapisy znajdziemy w studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument planistyczny organizujący przestrzeń miasta czy gminy. Dokument ten w znacznej mierze określa to, w jaki sposób dany teren będzie się rozwijał, jak będzie wyglądała organizacja przestrzeni życiowej mieszkańców oraz zaopatrzenie nowych terenów budowlanych w komunikację i infrastrukturę techniczną, a także gdzie powstaną nowe, ogólnodostępne tereny zielone. Studium Read more about Jakie zapisy znajdziemy w studium?[…]

garaż

Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sytuowania garaży i budynków gospodarczych. Jeśli więc planujecie Państwo postawienie na swojej działce obiektu tego typu, nie wystarczy jedynie znajomość obowiązujących warunków zabudowy – zapraszamy do lektury poniższego tekstu, która z pewnością pomoże podczas sporządzania projektu. Jak było dotychczas? Według poprzednich zapisów garaż i Read more about Planujesz wybudowanie garażu? Uwaga na zmianę przepisów![…]

budowa

Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku

Wraz z 1 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach związanych z budownictwem. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie obejmuje m.in. zapis dotyczący odległości stawianego budynku od granicy działki. Zapisy te pozwoliły doprecyzować wymagania oraz wyeliminować szereg wątpliwości związanych z lokalizowaniem obiektów. Co się zmieniło? W pierwszej Read more about Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku[…]

plan zagospodarowania

Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?

Jednym z elementów procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, który jest ważną częścią dokumentacji projektowej dołączanej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dlaczego dokument ten jest tak istotny? Dlatego, że uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest warunkiem koniecznym do wydania pozwolenia na budowę. Jak powinien przebiegać Read more about Jak przebiega sporządzanie projektu zagospodarowania terenu?[…]

plany

Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowanie ekofizjograficzne

Planowanie zagospodarowania przestrzennego powinno łączyć interesy społeczne, przede wszystkim  kształtowania warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, z ochroną walorów i racjonalnym wykorzystywaniem  zasobów środowiska naturalnego. Podejście to pozwala na minimalizowanie ryzyka występowania poważnych problemów związanych z interakcjami pomiędzy działalnością człowieka, a ekologią. Czym jest ekofizjografia? Celem ekofizjografii jest określenie i analiza cech geograficznych i przyrodniczych Read more about Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowanie ekofizjograficzne[…]

company (2)

Sprawdź, w jakich przypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z posiadanego ustawowego prawa żądania od gminy odszkodowania   w sytuacji gdy obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że: korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem wynikającym z poprzedniego planu stało się niemożliwe, wartość nieruchomości uległa obniżeniu. Powyższe prawo zapewnia art. 36 ust. ustawy o planowaniu i Read more about Sprawdź, w jakich przypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zmianę planu miejscowego[…]

budowa (2)

Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dla danego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej oraz uzasadnienia. O podjęciu Read more about Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?[…]

Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy

W czerwcu 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której zapisy dotyczą również wycinki drzew na działce należącej do osób fizycznych. Jeśli więc planujesz usunięcie drzewa lub krzewów na swojej posesji, sprawdź, jakie obostrzenia Cię obowiązują. Dynamicznie zmieniające się prawo Ustawa o ochronie przyrody w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeszła bardzo istotne Read more about Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy[…]

Planowanie zabudowy działki budowlanej

Zasada dobrego sąsiedztwa

Dobre sąsiedztwo stanowi jeden z pięciu warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem w przypadku braku planu miejscowego jest ono również pośrednim warunkiem do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Musi być spełnione zarówno dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu na działce dotychczas niezabudowanej, jak również w przypadku planowanej przebudowy lub rozbudowy. W praktyce Read more about Zasada dobrego sąsiedztwa[…]