Odległość budynku od granicy działki – zmiany wprowadzone od 2018 roku

Wraz z 1 stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany w przepisach związanych z budownictwem. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie obejmuje m.in. zapis dotyczący odległości stawianego budynku od granicy działki. Zapisy te pozwoliły doprecyzować wymagania oraz wyeliminować szereg wątpliwości związanych z lokalizowaniem obiektów.

Co się zmieniło?

W pierwszej kolejności uwagę należy zwrócić na to, w jaki sposób mierzy się odległość budynku od granicy działki. Obecnie punktem, do którego należy mierzyć odległość od budynku, jest granica działki budowlanej, na której jest on zlokalizowany. Wcześniejszy zapis wzbudzał szereg wątpliwości, ponieważ mówił, że za punkt ten przyjmuje się granicę z sąsiednią działką budowlaną, przy czym nie definiowano jakie warunki powinna ona spełniać, np. czy musi być to działka sąsiadująca bezpośrednio. Minimalne odległości od granicy działki, na których można postawić budynek, pozostają niezmienne i wynoszą: 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy oraz 3 m – w przypadku budynku zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi.

Kolejna zmiana dotyczy postawienia budynku w odległości 1,5 m od granicy działki w przypadku, gdy zwrócony jest w stronę granicy ścianą bez okien i bez drzwi, ale jedynie, gdy pozwalają na to zapisy planu miejscowego. Przed zmianą rozporządzenia było to możliwe również poprzez stosowne ustalenia decyzji o warunkach zabudowy.

Warto także zapoznać się z zapisami związanymi z budowaniem obiektów bezpośrednio przy granicy działki. Procederu takiego, w przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej (wcześniej tylko jednorodzinnej), można dokonać, jeśli budynek zwrócony będzie w kierunku granicy działki ścianą bez okien i drzwi. Ponadto zgodnie z nowymi warunkami technicznymi, budynek o dowolnej funkcji zabudowy może zostać zlokalizowany bezpośrednio przy granicy działki, pod warunkiem, że będzie on przylegać ścianą do budynku sąsiedniego oraz jego wysokość będzie odpowiadać ustaleniom planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. W nowych przepisach przyjęto również, że zachowanie odpowiednich odległości nie jest wymagane, jeśli działka sąsiednia jest działką drogową.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.