zagospodarowanie przestrzenne

Czym jest planowanie przestrzenne?

Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej realizowane jest w Polsce na kilku szczeblach: krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Opracowania planistyczne Read more about Czym jest planowanie przestrzenne?[…]

ochrona środowiska

Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści

Ochrona środowiska, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., stanowi jedno z podstawowych zadań własnych gminy służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Poprzez ochronę środowiska, zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przewracanie równowagi biologicznej. Oznacza to, Read more about Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści[…]