Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści

zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona środowiska, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., stanowi jedno z podstawowych zadań własnych gminy służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Poprzez ochronę środowiska, zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przewracanie równowagi biologicznej. Oznacza to, iż na zasadach określonych przepisami ww. ustawy, gminy i jednostki im podległe  mogą podejmować  w celu ochrony środowiska środki zaradcze, środki naprawcze i narzędzia kontroli takie jak: budowa nowych i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacji i wodociągów, przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego,  dofinansowanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej, lub też modernizacja kotłowni.

Lepsza jakość życia

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi nie tylko ustawowy obowiązek, ale i odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Mieszkańcy aprobują działalność gminy zmierzającą do przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza, gleb i wód oraz przywracaniu walorów środowisku naturalnemu, w tym walorów krajobrazowych. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie obywateli zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, oraz fakt, iż coraz częściej angażują się oni świadomie w przebieg realizacji zadań z ww. zakresu.  Przykładem ogólnodostępnych informacji z zakresu ochrony środowiska, z których mogą korzystać mieszkańcy, są coroczne publikacje zamieszczane na stronie internetowej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (m.in. roczna ocena jakości powietrza, stan środowiska, program państwowego monitoringu środowiska), mapy i plany akustyczne oraz dostępne na geoportalach mapy sozologiczne. Dodatkowo, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obywatele mogą brać czynny udział poprzez składanie wniosków i uwag w przebiegu procedur planistycznych, w tym opracowywaniu aktów prawa miejscowego, jakim są plany miejscowe oraz opracowywanych dla nich prognoz oddziaływania na środowisko.

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska wymagają niekiedy znacznych nakładów finansowych. Należy jednak pamiętać, iż działania podjęte w ww. zakresie mają wszechstronne, wymierne skutki, jak np. wzrost wartości nieruchomości objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną, wzrost zainteresowania turystyką na obszarach charakteryzujących się bardzo dobrym stanem środowiska.  Dbałość o stan środowiska przyczynia się zatem nie tylko do podniesienia komfortu życia mieszkańców, ale pozwala również budować pozytywny wizerunek gminy.