plany

Zależności między planem zagospodarowania przestrzennego a studium

Studium stanowi akt wewnętrzny wiążący gminę do przestrzegania jego zapisów podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Owa zależność między dokumentami planistycznymi wynika z zapisów art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że plany miejscowe nie mogą naruszać ustaleń studium. Tymczasem zdarzają się jednostkowe przypadki, kiedy to zachodzi brak zgodności planu zagospodarowania przestrzennego Read more about Zależności między planem zagospodarowania przestrzennego a studium[…]

kierunki zagospodarowania przestrzennego

Jakie zapisy znajdziemy w studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument planistyczny organizujący przestrzeń miasta czy gminy. Dokument ten w znacznej mierze określa to, w jaki sposób dany teren będzie się rozwijał, jak będzie wyglądała organizacja przestrzeni życiowej mieszkańców oraz zaopatrzenie nowych terenów budowlanych w komunikację i infrastrukturę techniczną, a także gdzie powstaną nowe, ogólnodostępne tereny zielone. Studium Read more about Jakie zapisy znajdziemy w studium?[…]