Czemu służy opracowanie środowiskowe?

Według obowiązujący regulacji prawnych opracowanie ekofizjograficzne należy wykonać przed przystąpieniem do prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a także planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Obowiązek sporządzania tych dokumentów wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto wyróżnia się opracowania ekofizjograficzne problemowe, sporządzane w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi.. Jaka jest rola tych opracowań?

Z czego powinno składać się opracowanie ekofizjograficzne?

Dokumentacja powinna zawierać część kartograficzną i opisową, które zawierają rozpoznanie i ocenę stanu oraz funkcjonowania środowiska, diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska, wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku. Na podstawie powyższej analizy ppracowanie ekofizjograficzne określa przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru oraz wnioski i wytyczne do sporządzanego dokumentu planistycznego.

Rola opracowań

Opracowania ekofizjograficzne znajdują wiele zastosowań w procesie planowania przestrzennego. Kompleksowo i rzetelnie sporządzony dokument jest pomocny w podejmowaniu dobrych decyzji planistycznych. Sporządzona mapa wskazuje obszary korzyste dla rozwoju określonych funkcji, a także obszary, które stanowią ograniczenia ze względu na zagrożenie dla środowiska czy ochronę prawną.

Dzięki opracowaniom środowiskowym można uniknąć wielu pomyłek skutkujących degradacją środowiska czy też niewłaściwym, nieefektywnym lubzagrażającym życiu inwestycjom. Wyniki oceny środowiska pozwalają na określenie, gdzie istnieją zagrożenia dla środowiska, oraz gdzie mogą się one pojawić w przyszłości. Pomagają także określić, czy teren spełniający daną funkcję, powinien nadal ją spełniać, czy też lepiej będzie pełnił inną rolę.