Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Główną domeną naszej firmy jest planowanie przestrzenne. Gwarantujemy naszym klientom 100% satysfakcji z realizowanych projektów, dzięki dokładnej analizie ich potrzeb i oczekiwań.

Naszym zadaniem, jako urbanistów, jest sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla klientów, na którą składają się plan zagospodarowania przestrzennego i obszarów funkcjonalnych, studium uwarunkowań, kierunek zagospodarowania przestrzeni miasta albo całej gminy, a także analiza aktualności. Naszym zadaniem jest również prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a w zakres świadczonych usług wchodzi również tworzenie programów rewitalizacji rożnego rodzaju obszarów – miejskich, przemysłowych, powojskowych i innych. Proponujemy również programy, plany i studia ochrony zabytków.

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne umożliwia podwyższenie jakości życia w danym miejscu, racjonalne spożytkowanie terenu, podniesienie wartości znajdujących się tam nieruchomości, zrównoważenie rozwoju i niesie wiele innych korzyści.

Oferujemy:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • plany zagospodarowania obszarów funkcjonalnych;
 • strategie rozwoju miasta i gminy;
 • lokalne programy rewitalizacji;
 • plany rozwoju lokalnego;
 • ekspertyzy w zakresie interpretacji prawa miejscowego;
 • projekty uchwał wraz z uzasadnieniami;
 • koncepcje zagospodarowania terenów;
 • opinie urbanistyczne;
 • analizy przestrzenne do decyzji o warunkach zabudowy, wnioski, projekty decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • analizy krajobrazowe, również pod lokalizację elektrowni wiatrowych;
 • analizy możliwości inwestycyjnych wraz z oceną ryzyka, a także jej wstępną kalkulację;
 • studia wykonalności inwestycji i przedsięwzięcia;
 • projekty zagospodarowania działki;
 • obsługę planistyczną i urbanistyczną;
 • wnioski o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wnioski o zgodę na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W zakresie ochrony zabytków oferujemy sporządzenie:

 • gminnych ewidencji zabytków;
 • gminnych programów opieki nad zabytkami;
 • planów ochrony parku kulturowego;
 • studiów ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • projektów konserwatorskich dla obiektów zabytkowych.

Aby planowanie odniosło sukces, a przy tym było funkcjonalne przez długie lata, warto skorzystać z planowania strategicznego. Wesprzemy Państwa działania od pomysłu do realizacji.

Oferujemy sporządzenie:

 • strategii rozwoju miasta, gminy;
 • lokalnych programów rewitalizacji (LPR);
 • planów rozwoju lokalnego (PRL);
 • programów rewitalizacji obszarów miejskich, przemysłowych, powojskowych, jak i poeksploatacyjnych.

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego, plan miejscowy?


Czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?