Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?

Jeśli planujesz zakup czy też sprzedaż działki, budowę domu lub innego budynku albo chcesz przekwalifikować działkę rolną na budowlaną, musisz zapoznać się z dokumentami planistycznymi danej gminy. Dla tych, którzy posiadają niewielką wiedzę na temat studium zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, przygotowaliśmy krótki przewodnik zawierający najważniejsze informacje o tych dokumentach.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium określa, które tereny gminy mają zostać zabudowane, a które nie. Dodatkowo ustala charakter obszarów przeznaczonych pod zabudowę, wskazuje miejsca, gdzie ma powstać zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa, a dla terenów niezabudowanych – lokalizację lasów, gruntów rolnych czy parków. Studium stanowi zarys polityki przestrzennej i określa kierunki rozwoju gminy. Nie jest to jednak akt prawna miejscowego. Wśród funkcji tego dokumentu wymienia się koordynację ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz promocję gminy wśród potencjalnych inwestorów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy opracowywany jest na postawie studium – stanowi jego uszczegółowienie i musi być z nim zgodny. Najczęściej sporządza się go dla fragmentu gminy. Plan wskazuje przeznaczenia oraz warunki zagospodarowania i zabudowy terenu: nakazy, zakazy, dopuszczenia, ograniczenia, takie jak np. maksymalna wysokość budynków. Plan jest aktem prawa miejscowego – jest wiążący dla podmiotów administracyjnych, mieszkańców i inwestorów.

Wyżej przedstawione dokumenty planistyczne składają się z dwóch części: tekstowej oraz graficznej.