Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dla danego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej oraz uzasadnienia. O podjęciu uchwały ogłasza się w lokalnej prasie oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W ogłoszeniu określa się również formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, który nie może być krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia. Równocześnie o fakcie podjęcia uchwały zawiadamia się na piśmie instytucje i organy, które uzgadniają i opiniują projekt planu.

Sporządzenie projektu planu

Po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu wniosków sporządza się projekt miejscowego planu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Następnie  projekt jest opiniowany i uzgadniany przez instytucje i organy wskazane w  ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym m. in. gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną.

Wynikiem przeprowadzenia procesu opiniowania i uzgadniania może być konieczność wprowadzenia w projekcie planu zmian oraz ewentualne powtórzenie uzgodnień w wymaganym zakresie. Następnie, nie wcześniej niż 7 dni przed wyłożeniem, ogłasza się o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. W ogłoszeniu wyznacza się termin i czas trwania wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także datę dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w planie oraz termin składania uwag do projektu planu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje złożone uwagi i ewentualnie wprowadza kolejne modyfikacje do projektu planu.

Uchwała rady gminy

Tak przygotowany dokument  zostaje przedstawiony radzie gminy do uchwalenia. Rada sprawdza, czy nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, a także o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.

 

Następnie rada gminy uchwala plan miejscowy. Po uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wójt, burmistrz, lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

Warto dodać, że koszt sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciąża budżet gminy. W przypadku, gdy ustalenia planu powodują pogorszenie warunków korzystania z nieruchomości ich właściciele mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony urzędu gminy.