plany

Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowanie ekofizjograficzne

Planowanie zagospodarowania przestrzennego powinno łączyć interesy społeczne, przede wszystkim  kształtowania warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, z ochroną walorów i racjonalnym wykorzystywaniem  zasobów środowiska naturalnego. Podejście to pozwala na minimalizowanie ryzyka występowania poważnych problemów związanych z interakcjami pomiędzy działalnością człowieka, a ekologią. Czym jest ekofizjografia? Celem ekofizjografii jest określenie i analiza cech geograficznych i przyrodniczych Read more about Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych, czyli opracowanie ekofizjograficzne[…]

company (2)

Sprawdź, w jakich przypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z posiadanego ustawowego prawa żądania od gminy odszkodowania   w sytuacji gdy obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że: korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem wynikającym z poprzedniego planu stało się niemożliwe, wartość nieruchomości uległa obniżeniu. Powyższe prawo zapewnia art. 36 ust. ustawy o planowaniu i Read more about Sprawdź, w jakich przypadkach możesz ubiegać się o odszkodowanie za zmianę planu miejscowego[…]

budowa (2)

Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dla danego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i graficznej oraz uzasadnienia. O podjęciu Read more about Jak wygląda procedura przygotowywania planu miejscowego?[…]

Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy

W czerwcu 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której zapisy dotyczą również wycinki drzew na działce należącej do osób fizycznych. Jeśli więc planujesz usunięcie drzewa lub krzewów na swojej posesji, sprawdź, jakie obostrzenia Cię obowiązują. Dynamicznie zmieniające się prawo Ustawa o ochronie przyrody w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeszła bardzo istotne Read more about Wycinka drzew i krzewów na działce prywatnej – sprawdź, jak zmieniły się przepisy[…]

Planowanie zabudowy działki budowlanej

Zasada dobrego sąsiedztwa

Dobre sąsiedztwo stanowi jeden z pięciu warunków uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zatem w przypadku braku planu miejscowego jest ono również pośrednim warunkiem do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Musi być spełnione zarówno dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu na działce dotychczas niezabudowanej, jak również w przypadku planowanej przebudowy lub rozbudowy. W praktyce Read more about Zasada dobrego sąsiedztwa[…]

dokomenty budowa

Konflikty przestrzenne – z czego wynikają, jak im zapobiegać?

Zadaniem planowania przestrzennego określenie zasad zagospodarowania terenów miast i gmin na wybrane cele w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia ono rozwój przestrzeni zapobiegając chaosowi inwestycyjnemu, uwzględnia dobro i potrzeby użytkowników, realizując zadania społeczne i gospodarcze. Dokumenty planistyczne wyznaczają ramy dla rozwoju gospodarki przestrzennej gminy i określają kierunki jej rozwoju. Miejscowy plan Read more about Konflikty przestrzenne – z czego wynikają, jak im zapobiegać?[…]

dokumenty

Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?

Jeśli planujesz zakup czy też sprzedaż działki, budowę domu lub innego budynku albo chcesz przekwalifikować działkę rolną na budowlaną, musisz zapoznać się z dokumentami planistycznymi danej gminy. Dla tych, którzy posiadają niewielką wiedzę na temat studium zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, przygotowaliśmy krótki przewodnik zawierający najważniejsze informacje o tych dokumentach. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Read more about Co powinieneś wiedzieć o dokumentach planistycznych?[…]

zagospodarowanie przestrzenne

Czym jest planowanie przestrzenne?

Planowanie przestrzenne formułuje zasady zagospodarowania terenu. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zrównoważony, zgodny z zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi, zachowujący wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej realizowane jest w Polsce na kilku szczeblach: krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Opracowania planistyczne Read more about Czym jest planowanie przestrzenne?[…]

ochrona środowiska

Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści

Ochrona środowiska, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., stanowi jedno z podstawowych zadań własnych gminy służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Poprzez ochronę środowiska, zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przewracanie równowagi biologicznej. Oznacza to, Read more about Inwestycja w ochronę środowiska na szczeblu gminnym – korzyści[…]